Algemene Voorwaarden

 1. het voorschot bij ondertekening van de bestelbon/offerte, dit voorschot
  bedraagt de waarde van de in de offerte vermelde materialen (met een
  minimum van 30%),
 2. het resterende saldo volgens de vordering van de werken
  Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst en
  uitvoeringstermijnen
  7.1.
  De termijn van uitvoering wordt slechts definitief gegeven na ontvangst van het
  akkoord van de klant. De uitvoeringstermijn kan ook niet aanvangen voordat de klant
  gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
  7.2.
  De uitvoeringstermijn is steeds indicatief. De klant kan geen schadevergoeding
  vragen wegens vertraging van de werkzaamheden, noch een ontbinding van de
  overeenkomst vragen.
  7.3.
  Wijzigingen aan de overeenkomst (zoals omschreven in art. 3) doen de
  uitvoeringstermijn vervallen.
  7.4.
  De klant is verantwoordelijk voor het voorzien en verwijderen van alle signalisatie en
  borden.
  Artikel 8: Facturatie en betaling
  8.1.
  Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij
  niet-tijdige betaling door de klant heeft de aannemer, van rechtswege en zonder
  ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet
  van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële
  transacties indien de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de
  wettelijke interestvoet indien de Klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals
  op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een
  minimum van 150 EUR. Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een
  vergoeding van 7,5 EUR verschuldigd.
  Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van
  alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de klant.
  8.2.
  Elke klacht betreffende een factuur moet binnen acht kalenderdagen na ontvangst
  van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan de
  aannemer worden bezorgd. Na deze periode zal geen enkele betwisting meer
  aanvaard worden.
  8.3.
  Bij niet-betaling van een factuur heeft de aannemer het recht om de uitvoering van
  de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. De niet-betaling
  van het voorschot vermeld onder art. 6.1 verleent de aannemer het recht om de
  overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit
  te stellen.
  8.4.
  Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van
  deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De
  aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en
  terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn
  schulden aan de aannemer gedelgd heeft.
  Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde
  voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.
  Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij
  aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op
  de tweede werkdag na de verzending ervan.
  Artikel 9 : Beëindiging van de overeenkomst
  Een beëindiging van de overeenkomst, het weze voor of tijdens de uitvoering van de
  werken, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal
  gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken,
  samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen,
  bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale
  aannemingssom incl. BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
  Indien de aannemer zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de
  overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een
  consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794
  van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van
  al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de
  afgezegde werken
  Artikel 10 : oplevering(en)
  Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de
  voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of
  onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom
  beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te
  weigeren.
  Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te
  laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de
  voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode
  van 15 dagen.
  De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de
  werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare
  gebreken uit.
  De definitieve oplevering gebeurt 3 maanden na de voorlopige oplevering zonder
  enige formaliteit dan het verstrijken van de termijn.
  Artikel 11: Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van de aannemer kan slechts in gedrang komen indien de klant
  de aannemer onverwijld en deugdelijk in gebreke heeft gesteld overeenkomstig art.
  8.2 waarbij de klant de aannemer een redelijke termijn heeft gegund om aan de
  tekortkoming te verhelpen, en de aannemer ook na die termijn toerekenbaar in de
  nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
  De aannemer is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien
  de aannemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of
  onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt.
  De aannemer is in geen geval aansprakelijk voor:
 3. indirecte schade,
 4. schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 25.000 EUR
  (zijde het laagste bedrag van beiden),
 5. schade tijdens het vervoer/transport,
 6. door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade,
 7. schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of
 8. het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen
  Aansprakelijkheid voor schade
  De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich
  voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun
  materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van
  personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de
  werken heeft toegelaten of duldt.
  De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken
  van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het
  waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde
  materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing,
  verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd,
  en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de
  afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van
  onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling
  toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of
  werken van welke aard ook.
  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een
  inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.
  Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen
  dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden
  gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of,
  in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling,
  welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke
  prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht
  genoegzaam bewezen fouten.
  De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van
  de werken.
  Artikel 12 : overdracht van risico’s
  De door de artikelen 1788 en 1789 van het B.W. beoogde overdracht van risico’s
  vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen ,
  goederen of installaties vordert.
  Artikel 13: Intellectuele eigendom
  Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen
  blijven eigendom van de aannemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  Artikel 14: Privacy en persoonsgegevens
  Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend
  gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan
  de aannemer. Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming en garantie tegen
  diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie.
  De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk door personen die gemachtigd zijn
  ze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft
  toevertrouwd.
  Artikel 15: Onderaannemers
  Multi-service company behoudt zich het recht om elke opdracht te laten uitvoeren
  door onderaannemers. Dit geldt voor elke opdracht die door Multi-service company.
  wordt aangenomen. En voor elke offerte die Multi-service company. aanbiedt.
  Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
  Antwerpen bevoegd, hetzij het Vredegerecht van het kanton Antwerpen, de
  Rechtbank van Koophandel te Antwerpen of de Rechtbank van Eerste Aanleg te
  Antwerpen. Enkel het Belgische recht is van toepassing.